Druplat SIA  kā sadarbības partneris projektā  piedalās aktivitātē “Pilotprojektu realizācija atkritumu beigu statusa noteikšanai”.

Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepcija

Ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā uzsākta projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP). Projekta vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura projektu īsteno sadarbībā ar 21 partneri. Projekta LIFE Waste to Resources IP mērķis ir izstrādāt un demonstrēt risinājumus visam atkritumu apsaimniekošanas ciklam, īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028.gadam noteiktos pasākumus. Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu, projektā tiks īstenotas aktivitātes četru tematisko bloku ietvaros:

a) pāreja no atkritumiem uz resursiem,
b) labāki produktu cikli un produktu dizains,
c) reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde,

d) ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.

Druplat SIA  kā sadarbības partneris projektā piedalās aktivitātē “Pilotprojektu realizācija atkritumu beigu statusa noteikšanai”.

Šīs aktivitātes ietvaros ir plānots izgatavot, uzstādīt un demonstrēt koka un tekstila atkritumu pārstrādi blokos, kuru izmantošana paredzēta koka transporta palešu ražošanā un citur.
Pēc pilot iekārtas un tehnoloģiskā procesa izstrādes, dokumentācijas sagatavošanas, paredzēts iegūto tehnoloģiju  padarīt pieejamu mūsu un citos  ES reģionos. Projekta mērķis ir iekārta un tehnoloģijas prototips, ar kuras palīdzību būtu iespējams pārstrādāt koka un tekstila atkritumus produktā - koka skaidu blokos, kam kā izejvielas būtu pārstrādei nepieciešams gadā līdz 5000 tonnas koka un tekstila atkritumu.

Projekta LIFE Waste to Resources IP kopējais budžets ir 15 245 351 EUR. pārstrādei 

Druplat SIA aktivitāšu īstenošanai plānots 530 000 EUR, no tā 320 000 EUR Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE finansējums, 159 000EUR – Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums un 51 000 EUR – Druplat SIA  pašu finansējums.